Algemene voorwaarden

OnlineShoeShop.nl
Shoeshop Online B.V.
Elzenweg 19
5144MB Waalwijk
info@onlineshoeshop.nl
085-0479298
KVK nummer: 65342348
BTW nummer: NL856072850B01

Artikel 1. Algemeen
1.1 Onder "OnlineShoeShop.nl" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: De webshop van Shoeshop.online B.V., gevestigd aan de Elzenweg 19 te (5144 MB) Waalwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65342348, BTW nummer NL856072850B01.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OnlineShoeShop.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand met OnlineShoeShop.nl.
1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien OnlineShoeShop.nl voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door OnlineShoeShop.nl erkend.
1.5 In het geval de voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door OnlineShoeShop.nl.
2.2 Overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten binden OnlineShoeShop.nl eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door OnlineShoeShop.nl of een door OnlineShoeShop.nl verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 14 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn OnlineShoeShop.nl en afnemer hieraan gebonden. Heeft u bedenktijd nodig dan dient u het modelformulier te gebruiken, welke onderaan de algemene voorwaarden te vinden is.
2.4 Aanbiedingen van OnlineShoeShop.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 OnlineShoeShop.nl  kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief B.T.W..
3.2 OnlineShoeShop.nl  garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien producten uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde producten kan OnlineShoeShop.nl  verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde producten vindt plaats op het bij OnlineShoeShop.nl  bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van OnlineShoeShop.nl  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door OnlineShoeShop.nl  geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden producten komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde producten geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door OnlineShoeShop.nl  opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. 
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal OnlineShoeShop.nl bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer zo snel mogelijk bericht na plaatsing van de bestelling en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van OnlineShoeShop.nl  op basis van de wet is OnlineShoeShop.nl  gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan OnlineShoeShop.nl  omstandigheden ter kennis komen die OnlineShoeShop.nl goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien OnlineShoeShop.nl  bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan OnlineShoeShop.nl  zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is OnlineShoeShop.nl  bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij OnlineShoeShop.nl , indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na aangegeven te hebben gebruik te maken van het herroepingsrecht niet binnen 14 dagen de geleverde zaken niet aan OnlineShoeShop.nl  heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij OnlineShoeShop.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig (uiterlijk 14 dagen na herroeping) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), indien redelijkerwijs mogelijk, en in nieuwstaat verkerend. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt OnlineShoeShop.nl na ontvangst en controle van de terugontvangen producten de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag, met hetzelfde betaalmiddel,  aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald. 

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop OnlineShoeShop.nl geen invloed heeft en die de levering van producten belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij OnlineShoeShop.nl en/of toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat OnlineShoeShop.nl de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door OnlineShoeShop.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien OnlineShoeShop.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 OnlineShoeShop.nl biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van de producten, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 OnlineShoeShop.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat een afgeleverd product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan OnlineShoeShop.nl deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan OnlineShoeShop.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan OnlineShoeShop.nl schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), indien redelijkerwijs mogelijk, en in nieuwstaat verkerend. De afnemer is wel verantwoordelijk voor waardevermindering zoals vermeld bij artikel 4.
8.4 Indien klachten van de afnemer door OnlineShoeShop.nl gegrond worden bevonden, zal OnlineShoeShop.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van OnlineShoeShop.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten, dan wel (naar keuze van OnlineShoeShop.nl tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van OnlineShoeShop.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van OnlineShoeShop.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade.
8.5 OnlineShoeShop.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens OnlineShoeShop.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde producten zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van OnlineShoeShop.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels één transactie plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van OnlineShoeShop.nl en de verplichtingen van de afnemer jegens OnlineShoeShop.nl onmiddellijk opeisbaar.
9.3 Indien OnlineShoeShop.nl kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door OnlineShoeShop.nl aan de afnemer verkochte en geleverde producten blijft bij OnlineShoeShop.nl zolang de afnemer de vorderingen van OnlineShoeShop.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan.
10.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan OnlineShoeShop.nl of een door OnlineShoeShop.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin OnlineShoeShop.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.

Artikel 11. Privacy

11.1 OnlineShoeShop.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar websites en is de enige eigenaar van de informatie die via deze websites wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. 
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van OnlineShoeShop.nl kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen OnlineShoeShop.nl worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van OnlineShoeShop.nl. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. OnlineShoeShop.nl is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van OnlineShoeShop.nl, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. OnlineShoeShop.nl is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 OnlineShoeShop.nl verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de websites te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor OnlineShoeShop.nl geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Geschillen

12.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar: info@onlineshoeshop.nl
Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.


Artikel 13. Toepasselijk recht
Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Garantievoorwaarden

  • OnlineShoeShop.nl biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van de producten, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
  • OnlineShoeShop.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
  • De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat een afgeleverd product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan OnlineShoeShop.nl deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan OnlineShoeShop.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan OnlineShoeShop.nl schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  • Indien klachten van de afnemer door OnlineShoeShop.nl gegrond worden bevonden, zal OnlineShoeShop.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van OnlineShoeShop.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten, dan wel (naar keuze van OnlineShoeShop.nl tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van OnlineShoeShop.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van OnlineShoeShop.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade

OnlineShoeShop.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid. 
Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens OnlineShoeShop.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde producten zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van OnlineShoeShop.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;